Facebook LinkedIn YouTube

Služby dohlížejícího pracovníka

Poskytujeme služby pro zajištění radiační ochrany osob na pracovištích, které využívají nebo nějakým způsobem nakládají se zdroji ionizujícího záření (dále jen ZIZ). Tyto osoby musí mít odpovídající výcvik v ovládání techniky používané při pracích s těmito ZIZ i potřebné znalosti v radiační ochraně.

Ve spojení se soustavným dohledem nad činnostmi souvisejícími se ZIZ poskytujeme tyto služby vyžadované atomovým zákonem:

 • Poradenská činnost při získávání povolení pro nakládání se ZIZ
 • Účast na jednáních souvisejících s radiační ochranou
 • Sledování a hodnocení plnění povinností držitele povolení
 • Pomoc vedoucím pracovníkům při plnění povinností souvisejících s radiační ochranou včetně upozorňování na zjištěné nedostatky a podávání návrhů na jejich odstraňování
 • Vymezení sledovaných a kontrolovaných pásem včetně zajištění jejich režimu
 • Posuzování projektů z hlediska radiační ochrany
 • Uvádění ZIZ do provozu
 • Kontrola účinnosti ochranných pomůcek, technické postupy
 • Pravidelné kalibrace a kontrola měřicích přístrojů i jejich správného používání
 • Vzdělávání pracovníků
 • Ověřování způsobilosti pracovníků k bezpečnému nakládání se ZIZ pravidelnými zkouškami (před zahájením práce a nejméně 1x/rok)
 • Příprava programu monitorování a dalších dokumentů
 • Vedení předepsané dokumentace
 • Evidence ZIZ a souvisejících zařízení a přístrojů
 • Organizování přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability, provádění zkoušek provozní stálosti ZIZ
 • Vyšetřování mimořádných událostí nebo radiačních nehod a realizace nápravných opatření
 • Sledování účasti pracovníků na pravidelných lékařských preventivních prohlídkách
Konkrétní náplň činnosti dohlížející osoby je stanovena ve smlouvě.

Níže jsou uvedeny příklady provozů, které vyžadují služby dohlížející osoby - jedná se například o provozy:

 • Rentgenových zubních zařízení
 • Rentgenových zařízení diagnostických
 • Rentgenových zařízení terapeutických
 • Rentgenových zařízení k veterinárním aplikacím
 • Rentgenových zařízení technických
 • Urychlovačů částic pro technické využití, k lékařskému ozáření, pro výrobu, pro výzkum
 • Zařízení s uzavřenými radionuklidovými zářiči pro defektoskopii
 • Zařízení s uzavřenými radionuklidovými zářiči pro karotáž
 • Zařízení s uzavřenými radionuklidovými zářiči pro indikační měření v průmyslu (měřidla)
 • Radioterapeutických zařízení s uzavřenými radionuklidovými zářiči
 • Průmyslových ozařovačů s uzavřenými radionuklidovými zářiči