Facebook LinkedIn YouTube

Monitorování budov

Zajišťujeme vysokou úroveň radiační a fyzické ochrany v budovách, zejména pak na hranicích kontrolovaných pásem (KP), tak, aby byla v max. míře v souladu s platnou legislativou. Zabezpečujeme dohled a měření, kontroly procesů probíhajících na hranicích KP, jejich administraci, prezentaci, evidenci, automatizaci a archivaci.

V systému sledování budovy jsou využity především vlastní komponenty, které nabízí maximální flexibilitu a možnost maximální automatizace a přizpůsobení na konkrétní aplikaci.

Centrální systém monitorování sleduje:

  • Pohyb v kontrolovaném pásmu, dávky osob a radiační situaci v budově
  • Plnění zákonných požadavků na nakládání se zdroji ionizujícího záření
  • Fyzickou ochranu budovy
  • Pohyb osob kamerovým systémem
  • Požární nebezpečí
  • Kvalitu ovzduší v budově

Dále:

  • Varuje osoby v budově i v jejím okolí v případě nebezpečné radiační, požární či jiné situace
  • Komunikuje s externími databázemi (zaměstnanci, školení, zdravotní prohlídky, MS Active Directory, databáze sledující jiné technologie v budově)