Facebook LinkedIn YouTube

Ispra - destruktivní a nedestruktivní radiologické a radiochemické analýzy

Dokončen dlouholetý kontrakt pro Joint Research Centre v Ispře.

  • Investor: European Commission, Joint Research Centre, Ispra Site, Itálie
  • Doba realizace: 12/2009 - 06/2014

Radiologické destruktivní /ne destruktivní a chemické analýzy pro JRC Ispra:

  • Pro hodnocení materiálu pro uvolnění
  • Pro charakterizaci radioaktivního odpadu
  • Pro charakterizaci jaderných zařízení
  • Pro posouzení vlivu na životní prostředí

Radiologické analýzy zahrnovaly: předúpravu vzorků (odpařování, mineralizace, broušení, spalování atd), radiochemické separace (extrakce, chromatografie, srážení, filtrace, centrifugace atd.) a radiometrické měření. Převážně byly stanovovány následující radionuklidy a veličiny: Н-3, С-14, С1-36, Са-41, Fe-55, Ni-59, Ni-63, Sr-90, Mo-93, Zr-93, Tc-99, Pd-107, I-129, Pm-147, Sm-151, U235, 238, Np-237, Pu-238, 239, 240, Pu-241, Am-241, Cm-242, 244, celková aktivita alfa, celková aktivita beta, aktivity jednotlivých radionuklidů gama.

Chemické analýzy zahrnovaly stanovení celé řady chemických parametrů (20 kationtů, anorganické anionty, organické anionty, obsah tenzidů) a navíc 7 fyzikálních parametrů (pH, obsah vody, objemová hmotnost, vodivost, obsah pevných látek, granulometrické složení, termografická analýza vzorků).