Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Informační systémy laboratorních procesů

Informační systémy NuSOFT CLARA a NuSOFT CHEMLAB jsou systémy typu LIMS pro chemické, radiochemické a radiometrické laboratoře, které slouží k pokrytí všech procesů implementovaných v těchto laboratořích.

Slouží jako podpůrná aplikace pro pracovníky chemických laboratoří. Umožňuje evidenci vzorků, laboratorních analýz, tvorbu uživatelských sestav (tabulek a grafů), generování protokolů o zkoušce atd. Aplikace dále obsahuje tzv. modul jakosti (evidence chemikálií, laboratorního skla, roztoků atd.). Důležitou součástí systému je též prezentace dat z kontinuálních měřicích systémů formou tabulek, grafů a příznaků o překročení limitů v geografi ckých a technologických schématech. Přístup do aplikace je autorizovaný pomocí uživatelského jména a hesla.