Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA modernizuje monitorovací systém měření radiace v ovzduší

11.04.2017

Dne 10. dubna 2017 předala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová, městu Týn nad Vltavou do užívání poslední z 55 staniček na měření radiace v ovzduší. Slavnostní události na Městském úřadě se zúčastnili  i zástupci společnosti NUVIA a.s., která zajistila modernizaci systému a dodala staničky pro SÚJB.
Stanice jsou rozmístěny rovnoměrně po celém území České republiky a tvoří tak zvanou Síť včasného zjištění. Jedná se o celostátní síť monitorování radiační situace na území České republiky, která umožňuje v případě zvýšené úrovně radiace v ovzduší okamžité předání naměřených hodnot do Krizového koordinačního centra SÚJB. Naměřená data zpracovává a vizualizuje do přehledných map informační systém MonRas, který rovněž vyvinula naše společnost. Data ze systému jsou dostupná pro veřejnost na stránkách SÚJB.

Při modernizaci byly původní staničky systému složené ze dvou sond nahrazeny jednou moderní inteligentní sondou, která zajistí měření jak nízkých, tak i vyšších rozsahů radiace. Systém je schopen měřit a zaznamenávat data nejen v případě výpadku internetu nebo datových služeb operátorů, ale i v případě celkového black-outu elektrické sítě v České republice. Modernizace a výměna staniček trvala dohromady osm měsíců a vyšla na téměř 17 milionu korun.