Facebook LinkedIn YouTube

ENVINET partnerem 34. dnů radiační ochrany

29.11.2012

Společnost ENVINET se již tradičně podílela na podpoře Dnů radiační ochrany, které se letos konaly v Třeboni. Účast zástupců společnosti na konferenci byla velice aktivní.

Akcent byl kladen především na prezentaci nových a inovovaných produktů v oblasti radiační ochrany, dozimetrie, spektrometrie záření a také na komunikaci zkušeností z nedávno dokončených i běžících projektů.

Účastníci konference si mohli prohlédnout produkty Divize technologie detektorů a také nové typy sond, čtyřkanálový a mnohokanálový analyzátor. Byla též prezentována specializovaná technika kanadské dceřiné společnosti Pico Envirotec, mimo jiné dozimetrické a spektrometrické systémy určené k monitorování ionizujícího záření v prostředí. Návštěvníci stánku se dokonce mohli seznámit s leteckým gamaspektrometrickým systémem IRIS. K dispozici byly též softwarové prvky vlastního vývoje ENVINET, ať už řídicího nebo vyhodnocovacího charakteru.

Z úspěšně dokončených projektů byl v ústní prezentaci představen systém radiační ochrany instalovaný v PET centru ÚJV Řež, z vývojových aktivit zase prvky mobilního a stacionárního monitoringu radiační situace, sofistikovaný plně automatizovaný systém určený k charakterizaci radioaktivních odpadů a jejich uvolňování do životního prostředí, několik různých modulů nově vyvinutého bezolovnatého stínění. Nemalé doplnění představovaly informace v sekci posterů pojednávající o vývoji nových typů scintilačních detektorů pro mezinárodní experiment SuperNEMO.