Facebook LinkedIn YouTube

Druhé setkání účastníků projektu RANUS-TD

03.10.2013

Dne 1. 10. 2013 proběhlo v prostorách Masarykovy koleje ČVUT v Praze druhé setkání účastníků projektu RANUS-TD. Zúčastnilo téměř padesát pracovníků jak z organizacpodílejících se na řešení projektu, tak z partnerských institucí.

Účastníci ve svých prezentacích představili pokroky v řešení jednotlivých úkolů projektu RANUS-TD, kterých dosáhli od posledního setkání v červnu ve Znojmě. Ukázalo se, že práce v rámci projektu postupují kupředu a vytyčené cíle se zatím daří plnit.

V rámci setkání proběhlo také jednání se zástupci CANUT, podobně zaměřeného projektu programu Centra kompetence, jehož příjemcem je Západočeská univerzita v Plzni, resp. její Fakulta elektrotechniky. Vzhledem k blízkosti oblastí zaměření obou projektů lze předpokládat, že v budoucnu budou účastníci při jejich řešení spolupracovat.

RANUS-TD je výzkumný a vývojový projekt zaměřený na výzkum a vývoj nových materiálů a technologií v oblasti detekce ionizujícího záření. Je podporovaný Technologickou agenturou České republiky v rámci dotačního programu Centra kompetence.

ENVINET a.s. je příjemcem podpory tohoto projektu a má na starosti jeho vedení, řízení a organizaci. Je odpovědný za správné využití poskytnutých prostředků a za chod a úspěšné vyřešení všech úkolů, které projekt zahrnuje. Kromě firmy ENVINET a.s. jsou účastníky projektu další české organizace z oblasti detekce ionizujícího záření – Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Univerzita obrany, Ústav teoretické a experimentální fyziky ČVUT, Fyzikální ústav MFF UK a společnosti CRYTUR s.r.o. a TEMA s.r.o.

Více informací o projektu RANUS-TD je na adrese www.ranus-td.cz