Facebook LinkedIn YouTube

Exponáty pre nové informačné centrum

17.12.2014

ENVINET Slovensko, s.r.o. sa v spolupráci s Factum Design podieľala na výrobe exponátov pre nové informačné centrum budované v rámci projektov BIDSF v spoločnosti Javys a.s.

Cieľom bolo vybudovať nové informačné centrum (IC), ktoré pre verejnosť, miestnu komunitu a úrady zabezpečí vyčerpávajúce, presné a pochopiteľné informácie o spoločnosti JAVYS, a.s. a jej hlavných činnostiach týkajúcich sa vyraďovania JE V1, spracovania a likvidácie odpadov.

Návštevníci a exkurzie majú možnosť oboznámiť sa prostredníctvom exponátov o základných princípoch fungovania fyzikálnych javov ako napr. výroba elektrickej energie pomocou rotopedov, polčas premeny rádionuklidov,ochrana pred ionizujúcim žiarením a pod. , čo spolu s  najmodernejšou audio-video technikou vrátane 3D projekcie umožňuje návštevníkom plnohodnotný zážitok zo všetkých prezentácií, ako aj 3D filmu.