Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Služby dohlížejícího pracovníka

Poskytujeme služby pro zajištění radiační ochrany osob na pracovištích, které využívají nebo nějakým způsobem nakládají se zdroji ionizujícího záření (dále jen ZIZ). Tyto osoby musí mít odpovídající výcvik v ovládání techniky používané při pracích s těmito ZIZ i potřebné znalosti v radiační ochraně.

Ve spojení se soustavným dohledem nad činnostmi souvisejícími s ZIZ, poskytujeme tyto služby vyžadované Atomovým zákonem:
 
Poradenská činnost při získávání povolení pro nakládání s ZIZ
Účast na jednáních, která nějak s radiační ochranou souvisí
Sledování a hodnocení plnění povinností držitele povolení
Pomoc vedoucím pracovníkům při plnění povinností, souvisejících s radiační ochranou včetně upozorňování na       zjištěné nedostatky a podávání návrhů na jejich odstraňování
Vymezení sledovaných a kontrolovaných pásem, včetně zajištění jejich režimu
Posuzování projektů z hlediska radiační ochrany
Uvádění ZIZ do provozu
Kontrolu účinnosti ochranných pomůcek, technické postupy
Pravidelné kalibrace a kontrolu měřicích přístrojů i jejich správné používání
Vzdělávání pracovníků
Ověřování způsobilosti pracovníků k bezpečnému nakládání se ZIZ pravidelnými zkouškami (před zahájením práce a nejméně 1x/rok)
Přípravu programu monitorování a dalších dokumentů
Vedení předepsané dokumentace
Evidenci ZIZ a souvisejících zařízení a přístrojů
Organizování přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability, provádění zkoušek provozní stálosti ZIZ
Vyšetřování mimořádných událostí nebo radiačních nehod a realizaci nápravných opatření
Sledování účasti pracovníků na pravidelných lékařských preventivních prohlídkách
 
Konkrétní náplň činnosti dohlížející osoby je stanovena ve smlouvě.
Níže jsou uvedeny příklady, které provozy vyžadují služby dohlížející osoby:
 
Rentgenového zubního zařízení
Rentgenového zařízení diagnostického
Rentgenového zařízení terapeutického
Rentgenového zařízení k veterinárním aplikacím
Rentgenového zařízení technického
Urychlovače částic pro technické využití, k lékařskému ozáření, pro výrobu, výzkum
Zařízení s uzavřenými radionuklidovými zářiči pro defektoskopii
Zařízení s uzavřenými radionuklidovými zářiči pro karotáž
Zařízení s uzavřenými radionuklidovými zářiči pro indikační měření v průmyslu (měřidla)
Radioterapeutických zařízení s uzavřenými radionuklidovými zářiči
Průmyslových ozařovačů s uzavřenými radionuklidovými zářiči