Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Monitorování budov

Zajišťujeme vysokou úroveň radiační a fyzické ochrany v budovách, zejména pak na hranicích kontrolovaných pásem (KP) tak, aby byla v max. míře v souladu s platnou legislativou. Zabezpečujeme dohled a měření, kontroly procesů probíhajících na hranicích KP, jejich administraci, prezentaci, evidenci, automatizaci a archivaci.

V systému sledování budovy jsou využity především vlastní komponenty, které nabízí maximální flexibilitu a možnost maximální automatizace a přizpůsobení na konkrétní aplikaci.
 
Centrální systém monitorování sleduje:
  • Pohyb v kontrolovaném pásmu, dávky osob a radiační situaci v budově. 
  • Plnění zákonných požadavků na nakládání se zdroji ionizujícího záření.
  • Varuje osoby v budově i v jejím okolí v případě nebezpečné radiační, požární či jiné situace.
  • Fyzickou ochranu budovy.
  • Pohyb osob kamerovým systémem.
  • Požární nebezpečí.
  • Kvalitu ovzduší v budově.
  • Komunikuje s externími a databázemi (zaměstnanci, školení, zdravotní prohlídky, MS Active Directory, databáze sledujicí jiné techologie v budově).